Forum online
Egypt
Egypt

egp/usd

0.0611
Tariffa dal vivo
0 (0%)
Modificare
13 September 2019
Tempo 01:29:04
0 (2.17%)
Cambia / 3 mesi
0 (6.08%)
Cambia / 6 mesi
0 (9.30%)
Fluttuazione annuale

EGX 100

15,023
Tariffa dal vivo
87 (0.58%)
Modificare
15 September 2019
Tempo 17:32:47
843 (5.94%)
Cambia / 3 mesi
32 (0.21%)
Cambia / 6 mesi
285 (1.86%)
Fluttuazione annuale

Egypt

Indicatore Valore Precedente Basso alto Modificare Modificare % Tempo Grafico
Egyptian Exchange 30 15.79 - 15.79 15.79 0.00 0.00% 2019/09/09 Tempo 22:32